Led Media oglašavanje

Opšti uslovi poslovanja

Uvod

Društvo sa ograničenom odgovornošću Led Media sa sjedištem u Banjoj Luci, ul. Krajiških brigada bb, (u daljem tekstu: LED Media) u okviru svoje djelatnosti: Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija (šifra djelatnosti 73.12) Komitentima stavlja na raspolaganje sve svoje potencijale i pruža specijalizovane usluge u oblasti spoljnog / outdoor / oglašavanja. Specifičnost usluge koju LED Media pruža Komitentima i blagovremeno izvršavanje istih, nalažu uspostavljanje izvjesnih opštih pravila. Komitenti mogu biti uvjereni da će LED Media savjesno i profesionalno pružati sve usluge iz oblasti spoljnog oglašavanja. Svrha Opštih pravila i uslova poslovanja LED Media (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja) je uspostavljanje jasnih i obavezujućih pravila za Komitente i za LED Media u pogledu pružanja usluge spoljnog oglašavanja.
U poslovnom odnosu između LED Medije i Komitenta, u svakoj fazi tog odnosa i bez obzira da li je između LED Medije i Komitenta zaključen poseban pisani ugovor ili ne, primjenjuju se ovi Opšti uslovi poslovanja.
Osim ukoliko u pisanom obliku izričito nije ugovoreno drugačije, LED Media ne preuzima obaveze i odgovornosti osim onih koje su regulisane ovim Opštim uslovima poslovanja.
LED Media će poštovati tajnost uslova svakog pojedinačnog posla sa Komitentima kao i podataka o njima, a u skladu sa međunarodnom praksom i relevantnim zakonima i drugim propisima.


1. Opšti uslovi poslovanja

1.1.Opšta pravila i uslovi poslovanja
LED Media (u daljem tekstu: opšti uslovi) regulišu opšta pravila i uslove pod kojima LED Media daje, a Komitenti uzimaju u zakup, radi oglašavanja, spoljne/outdoor/reklamne panoe, kao i prava i obaveze ugovornih strana povodom oglašavanja na istim.
1.2 Ovi opšti uslovi se primjenjuju na sve rezervacije, ponude i potvrde rezervacija kao i na sve pojedinačne ugovore o oglašavanju na spoljnim reklamnim panoima LED Medije. Opšti uslovi poslovanja LED Media kao prilog čine sastavni dio ponuda, agencijskih godišnjih protokola o saradnji i pojedinačnih ugovora zaključenih sa Komitentima.
1.3 U slučaju neslaganja pojedine odredbe ovih opštih uslova i pojedinih odredbi rezervacija, prihvata rezervacija i pojedinačnih ugovora, važi ovo posljednje.
1.4 Ovi opšti uslovi važe za oglašavanje na teritoriji Bosne I Hercegovine počev od 01.avgusta 2014.godine. uz sezonske dopune.

2. Reklamni panoi

2.1. LED Media daje Komitentima u zakup, radi reklamiranja, oglasni prostor na spoljnim reklamnim panoima postavljenim na teritoriji BiH (u daljem tekstu: reklamni panoi LED Media). Reklamni panoi LED Medie su u vlasništvu LED Medije, ili u vlasništvu drugih lica, a koje LED Media ima pravo da koristi i daje u podzakup.
2.2. Reklamni panoi LED Medie su sljedećih tipova i formata: LED displej (dimenzije 9x5m).
2.3. Rad LED displeja je od 06-02h svim danima osim petak-nedelja od 06-03h.
2.4. Komitent se ne može, nakon zaključenja Ugovora, pozivati da nije bio upoznat sa tehničkim karakteristikama i reklamnim mogućnostima svakog od tipova zakupljenih reklamnih panoa.
2.5. Pismenom potvrdom uslova ponude i/ili ugovorom sa Komitentom precizira se tačan broj, tipovi i lokacije/adrese zakupljenih reklamnih panoa. Radi otklanjanja sumnje zakup jednog reklamnog panoa podrazumijeva zakup jedne reklamne površine (tzv. lice) kod dvostranih reklamnih panoa.
Orijentacija lica panoa se posmatra u odnosu na pravac kretanja saobraćaja.
2.6. Ponudom i/ili ugovorom sa Komitentom precizira se datum otpočinjanja i trajanje reklamne kampanje na zakupljenim reklamnim panoima, odnosno period zakupa.
2.7. Pisanim Aneksom uz Ugovor mogu se vršiti njegove dopune uz preciziranje tačnog datuma otpočinjanja reklamne kampanje i lokacija/adresa dodatnih reklamnih panoa i/ili dodatno vrijeme/period istih reklamnih panoa.
2.8. Komitent nema pravo na izmjenu liste zakupljenih reklamnih panoa (broj, tip, lokacije), niti na izmjenu perioda zakupa za vrijeme trajanja kampanje kao i ugovora, osim ako se sa tim izričito saglasi LED Media zaključenjem Aneksa uz Ugovor.
2.9. Komitent nema pravo da trećim licima izdaje u podzakup oglasni prostor na reklamnim panoima, zakupljenim od LED Medije osim ako se kao Komitent pojavljuje lice čiju oblast djelatnosti čini kupovina i prodaja medijskog prostora s tim da LED Media sa ovim mora biti prethodno upoznata.

3. Obaveze Led Media-e

3.1. LED Media izjavljuje da na svim reklamnim panoima, koje izdaje Komitentima, ima punu svojinu odnosno nesmetano pravo korišćenja na osnovu validnih ugovora sa vlasnicima kao i pravo postavljanja na osnovu saglasnosti nadležnih organa.
3.2. Na zakupljenim reklamnim panoima emituju se reklamne poruke Komitenta.
3.3. LED Media će reklamnu poruku Komitenta na svim zakupljenim reklamnim panoima postaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana računajući počev od prvog dana ugovorenog perioda zakupa, osim ako se posebnim ugovorom izričito ne predviđa drugačije. Ako na nekom od zakupljenih reklamnih panoa ne bude emitovan reklamni materijal u ovom roku, LED Media će priznati Komitentu period neizlaganja na istom, pod uslovom da je Komitent pismeno obavijestio LED Mediju o prekoračenju roka i da LED Media ni u naredna 24h od prijema obavještenja nije postavila reklamni materijal. LED Media će tada, u dogovoru sa klijentom, ili produžiti period izlaganja na takvom reklamnom panou, ili umanjiti naknadu za zakup, sve srazmjerno zakašnjenju i broju reklamnih panoa na kojima je priznat period neizlaganja ali sve to pod uslovom da je Komitent predao Reklamni reklamnog panoa koja traje neprekidno naredna 24h, priznaje se Komitentu kao jedan dan neizlaganja na istom. 3.5. Sva autorska prava i prava na zaštitne znakove koji se koriste ili su u vezi sa reklamnim materijalom i reklamnom porukom Komitenta, ostaju isključivo vlasništvo Komitenta i LED Media neće pokušati da registruje ili koristi bilo koji od zaštitnih znakova u svoje ime.

4. Rezervacija i potvrda rezervacije

4.1. Komitent vrši rezervaciju reklamnih panoa i/ili vrijeme zakupa na reklamnim panoima na osnovu urednog upita u pisanoj formi sa obaveznim navođenjem, naziva oglašivača, perioda zakupa, tipa i broja reklamnih panoa odnosno lokacije ili se sve gore navedeno precizira posebnim Ugovorom sa Komitentom. Upit mora biti blagovremen, odnosno učinjen najmanje 30 dana prije planiranog datuma početka zakupa. 4.2. LED Media se obavezuje da po urednom i blagovremenom upitu Komitenta izvrši rezervaciju i dostavu ponude u pisanoj formi. Rezervacija i ponuda imaju pravnu snagu. 4.3. Pisana potvrda rezervacije za određeno trajanje reklamne kampanje i/ili lokacije reklamnih panoa od strane Komitenta ima pravnu snagu prihvatanja ponude: obavezujuća je za Komitenta počev od momenta kada LED Media primi potvrdu rezervacije i ponude.

5. Otkazivanje ili pomijeranje perioda zakupa

5.1. U slučaju da Komitent otkaže zakup ili pomjeri period zakupa reklamnih panoa posle prijema potvrde rezervacije i ponude od LED Medije ili potpisivanja posebnog Ugovora, važi sljedeće: a) ako je otkazivanje ili pomijeranje rezervisane/ugovorene reklamne kampanje učinjeno do 30 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Komitent ne snosi nikakve posljedice; b) u slučaju da Komitent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odn. reklamne kampanje, 30-16 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Komitent je dužan da LED Mediji uplati iznos od 50% od neto vrijednosti zakupa kao unapred utvrđen iznos štete koju LED Media time trpi, a koju je Komitent dužan da nadoknadi; c) u slučaju da Komitent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odn. reklamne kampanje, 15-8 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Komitent je dužan da LED Mediji plati iznos od 75% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju LED Media time trpi, a koju je Komitent dužan da nadoknadi; d) u slučaju da Komitent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odn. reklamne kampanje, 7 dana ili kraće prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa Komitent je dužan da LED Mediji plati iznos od 100% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju LED Media time trpi, a koju je Komitent dužan da nadoknadi.
5.2. U slučaju da Komitent sa kojim je zaključen godišnji ili višegodišnji ugovor o oglašavanju, za vrijeme trajanja godišnjeg ugovora otkaže ili pomjeri rezervisane/ugovorene reklamne kampanje, odnosno periode zakupa reklamnih panoa LED Media, važi sljedeće: a) ako je otkazivanje ili pomjeranje rezervisane/ugovorene reklamne kampanje učinjeno do 45 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Komitent ne snosi nikakve posledice; b) u slučaju da Komitent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odn. reklamne kampanje , 44-31 dan prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Komitent je dužan da LED Mediji plati iznos od 50% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju LED Media time trpi, a koju je Komitent dužan da nadoknadi; c) u slučaju da Komitent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odn. reklamne kampanje, 30-16 dana prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa Komitent je dužan da LED Mediji plati iznos od 75% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju LED Media time trpi, a koju je Komitent dužan da nadoknadi; d) u slučaju da Komitent otkaže ili pomjeri rezervisani/ugovoreni period zakupa odn. reklamne kampanje 15 dana ili kraće prije rezervisanog/ugovorenog početka zakupa Komitent je dužan da LED Mediji plati iznos od 100% od neto vrijednosti zakupa kao unaprijed utvrđen iznos štete koju LED Media time trpi, a koju je Komitent dužan da nadoknadi.
5.3. Kao dan otkazivanja ili pomijeranja rezervisane/ugovorene reklamne kampanje smatra se onaj dan kada LED Media od Komitenta primi u pisanoj formi otkaz/pomijeranje rezervisane/ugovorene reklamne kampanje.
5.4. Komitent ne može isticati da nije bio upoznat sa posljedicama otkazivanja i pomijeranja rezervisanih/ugovorenih perioda zakupa za reklamne kampanje, iz ovih opštih uslova.

6. Reklamne poruke

6.1. Na zakupljenim reklamnim panoima LED Medije, Komitent izlaže reklamne poruke na led displejima. Komitent prikazuje reklamnu poruku u opcijama definisanim u uputstvu za pripreme koje se nalazi na web adresi www.ledmedia.ba
6.2. Ugovorom sa Komitentom precizira se način pribavljanja reklamne poruke radi emitovanja na led displejima. Ukoliko nije drugačije dogovoreno u pojedinačnom ugovoru sa Komitentom, smatra se da je Komitent dužan da sam obezbjedi izradu reklamne poruke radi emitovanja na led displeju i da ih preda LED Mediji, najkasnije 3 dana prije početka rezervisane/ugovorene kampanje. Reklamne poruke moraju biti u svemu u skladu sa tehničko-tehnološkim standardima za konkretan zakupljeni tip reklamnog panoa LED Medije odnosno led displeja koji su Komitentu prethodno dostavljeni: LED Media daje Komitentu tehničke standarde (rezoluciju, format, itd.) reklamne poruke radi emitovanja na led displeju. Svako zakašnjenje u predaji gotovih reklamnih poruka od strane Komitenta oslobađa LED Mediju odgovornosti za zakašnjenje u izlaganju istih na zakupljenim reklamnim panoima tj. odgovornosti za zakašnjenje u emitovanju na led displeju. Ako je ugovoreno u ugovoru sa Komitentom, LED Media će za račun Komitenta, izvršiti izradu reklamne poruke za LED displej. U tom slučaju, Komitent je dužan da blagovremeno, najmanje 5 radnih dana prije početka ugovorenog perioda emitovanja, osim ako se posebnim ugovorom izričito ne predviđa drugačije, preda idejno rješenje odnosno materijal neophodan za izradu reklamne poruke (logo, tekst, slike) koje je u svemu prema prethodno dostavljenim standardima LED Medije. U tom slučaju, LED Media garantuje izradu reklamnog spota u roku predviđenom za emitovanje. LED Media ne odgovara za zakašnjenje koje je posljedica kašnjenja Komitenta u dostavi idejnog rješenja odnosno materijala neophodnog za izradu reklamne poruke (logo, tekst, slike) ili nesaglasnosti materijala sa prethodno dostavljenim standardima za pripremu. Pregled i procjenu izgleda i kvaliteta reklamnog spota vrši predstavnik Komitenta u roku od 24h od poziva na provjeru. Ukoliko u dostavljenom roku Komitent ne izvrši provjeru, smatra se da je odobrio izgled i kvalitet reklamne poruke. Ukoliko Komitent ima primjedbe na izgled i kvalitet reklamne poruke LED Media će izvršiti sve neophodne promjene u skladu sa iskazanim primjedbama.
6.3. Reklamne poruke su vlasništvo Komitenta ali u isključivom posjedu LED Medije za sve vrijeme trajanja Ugovora. Poslije isteka perioda zakupa čuvaju se najduže 2 mjeseca po isteku reklamne kampanje, a potom se bez prethodne najave rashoduju. Jedino u slučaju da Komitent, u pisanoj formi, zatraži da se čuvaju do preciziranog trenutka njihovog preuzimanja.
6.4. Komitent ne smije na reklamnim panoima izlagati nezakonit i nemoralan sadržaj. U slučaju da LED Media za vrijeme trajanja reklamne kampanje otkrije nezakonit ili nemoralan sadržaj reklamne poruke Komitenta, odmah će ga pozvati da izvrši izmjenu reklamne poruke za izlaganje na reklamnim panoima LED Medije odnosno led displeju LED Medije, a ako to Komitent ne učini, LED Media će izvršiti prekid emitovanja reklamnog spota, a Komitent gubi pravo na refundaciju neiskorišćenog perioda zakupa i dužan je da plati ugovorenu naknadu za zakup u cjelosti i bez odlaganja. Komitent odgovara LED Mediji za svu štetu koju LED Media pretrpi zbog nezakonitog ili nemoralnog sadržaja izloženog reklamnog spota (kazne i sl.). LED Media ne odgovara Komitentu ni na koji način za bilo kakvu štetu koju Komitent eventualno pretrpi zbog nezakonitog ili nemoralnog sadržaja svojih reklamnih poruka.

7. Naknade i plaćanja

7.1. Komitent plaća LED Mediji sljedeće naknade: Naknada za zakup reklamnih panoa, Naknada za produkciju reklamnih poruka osim ako posebnim ugovorom nije predviđeno drugačije, Naknada za dodatne usluge i operativne troškove dodatnih zahtjeva.

7.2. NAKNADA ZA ZAKUP REKLAMNIH PANOA

7.2.1. Zakup LED displeja se vrši u opcijama:
standardno oglašavanje/nedeljni zakup, trajanje poruke 8 sec u bloku od 1/6 sa garantovanim emitovanjem reklamne poruke od 1400 nedeljno po licu; specijalno oglašavanje/cijene se formiraju po upitu – podrazumijeva oglašavanje dnevno, višednevno, određeni period dana, nedjelje, ekskluzivni zakup (emitovanje u standard oglašavanju 1/6 u bloku ali sa garanicjama LED Medije da u bloku neće tokom emitovanja poruke klijenta biti pravnih lica iste djelatnosti) emitovanje van radnog vremena rada LED-a i sl.
Visina naknade za zakup reklamnih panoa se određuje ponudom i/ili ugovorom sa Komitentom na osnovu upita komitenta i cjenovnika LED Medije za izdavanje oglasnog prostora važećeg na dan upita. Komitent dobija cjenovnik i/ili ponudu LED Medije; cijene iz cjenovnika i/ili ponude sa prikazanim popustima ali bez PDV-a.
7.2.2. Dinamika plaćanja naknade za zakup reklamnih panoa u korist LED Medije se određuje pojedinačnim usaglašavanjem i unose se i u ugovor o zakupu zaključenim sa Komitentom. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, LED Media će svoje usluge fakturisati odjednom ukoliko je zakup potvrđen i/ili Ugovor potpisan na duži vremenski period. Komitent vrši plaćanje na osnovu izdate fakture i to u 100% iznosa odnosno 100% iznosa za prethodni mjesec po isteku mjeseca ukoliko je Ugovorom definisano plaćanje na mjesečnom nivou potpisan na duži vremenski period, a najkasnije u roku od 10 dana od datuma izdavanja fakture. Osnov za plaćanje naknade za zakup je Ugovor i/ili Profaktura, Faktura. U slučaju da Komitent zakasni sa plaćanjem dužan je platiti zateznu kamatu.
7.2.3. U slučaju da LED Media iz bilo kog razloga procjeni da Komitent neće ispuniti svoju buduću ugovornu obavezu, LED Media ima diskreciono pravo da sa Komitentom ugovori plaćanje naknade za zakup reklamnih panoa u iznosu od 100% avansno, a na osnovu izdate Profakture ili da ugovori plaćanje definisano tačkom 7.2.2. sa obavezom da Komitent izda blanko mjenicu „bez protesta" sa uredno popunjenim ovIašćenjem za popunu menice i/ili ugovorno ovIašćenje. U ovakvim slučajevima, LED Media može odbiti emitovanje na led displeju, ako naknada za zakup reklamnih panoa i zakup vremena na led displeju nije plaćena avansno ili ako Komitent nije izdao blanko mjenicu „bez protesta" i uredno popunjeno OvIašćenje za popunu mjenice i/ili ugovorno ovIašćenje. 7.2.4. Sva plaćanja iz tačaka 7.2.1. , 7.2.2. i 7.2.3. uvećavaju se za iznos PDV-a i padaju na teret Komitenta. Eventualna povećanja ovih dažbina ili uvođenja novih posle zaključenja Ugovora, padaju na teret LED Medije.

7.3. NAKNADA ZA PRODUKCIJU REKLAMNE PORUKE

7.3.1. U slučaju da nešto drugo nije predviđeno ugovorom, Komitent je dužan da u slučaju 6.2.b) ovih opštih uslova, predračunsku vrijednost produkcije reklamne poruke iskazanu u ugovoru plati u cjelosti (100%) avansno u roku od 3 dana od zaključenja ugovora, a eventualnu doplatu po konačnom obračunu posla u ostavljenom roku iz fakture, koji u slučaju sumnje iznosi 24h. Osnov za plaćanje naknade za produkciju reklamne poruke je faktura i/ili ugovor.

7.4. NAKNADA ZA DODATNE USLUGE I OPERATIVNE TROŠKOVE

7.5.1. U slučaju da nešto drugo nije predviđeno ugovorom LED Media ima pravo na naknadu za dodatne usluge i operativne troškove dodatnih zahtjeva shodno ugovoru i ovim opštim uslovima. Naknada se obračunava prema ponudi i/ili cjenovniku dodatnih usluga LED Medije koje Komitent dobija na upit.

8. Posljedice zakašnjenja u plaćanju

8.1. Plaćanje naknade je u skladu sa ugovorom. U slučaju da Komitent iz bilo kog razloga ne primi fakturu, plaćanje naknade se vrši na način i pod uslovima navedenim u prihvaćenoj ponudi i/ili Ugovoru između LED Medije i Komitenta. Obaveza je Komitenta da se stara o izvršenju svoje obaveze plaćanja: obaveza plaćanja naknade od strane Komitenta postoji i u slučaju da Komitent nije primio fakturu LED Medije iz bilo kog razloga. Ukoliko pak nije ništa posebno među ugovornim stranama precizirano, primjenjuje se tačka 7. ovih Opštih uslova poslovanja LED Medije u pogledu uslova plaćanja. Ukoliko nije ništa drugo među ugovornim stranama precizirano, način plaćanja je uvijek bezgotovinski u korist jednog od tekućih računa LED Medije.
8.2. U slučaju da Komitent ne ispuni obavezu plaćanja naknade zakupa po osnovu izdate profakture za avansno plaćanje, ili ne ispuni obavezu plaćanja naknade po osnovu mjesečne fakture LED Media se oslobađa obaveze izlaganja reklamnih poruka na zakupljenim reklamnim panoima, odnosno, ako Komitent zakasni sa plaćanjem u toku reklamne kampanje, LED Media je ovlašćena da ukloni postavljene poruke Komitenta, sve dok se plaćanje po ugovoru i fakturama ne izvrši u cjelosti. Po izvršenom plaćanju u cjelosti, LED Medija će vratiti poruke na reklamne panoe, ali samo u okviru ugovorenog perioda zakupa. Plaćeni avans se ne vraća.
8.3. U svim slučajevima kašnjenja Komitenta sa plaćanjem naknada, LED Media obračunava zateznu kamatu, ako nije nešto drugo ugovoreno. 8.4. LED Media može odbiti zaključivanje novih ugovora sa Komitentima koji nisu izmirili u cjelosti sva svoja dugovanja po prethodnim reklamnim kampanjama. 8.5 Komitent prihvata i saglasan je da su Izvod(i) iz poslovnih knjiga LED Medije obostrano prihvaćen dokaz o postojanju i visini duga Komitenta prema LED Mediji.

9. Reklamacije

9.1. Sve reklamacije Komitenta moraju biti učinjene u pisanoj formi i to u primjerenom roku zavisno od vrste reklamacija, a najkasnije u roku od 8 dana od početka reklamne kampanje. Reklamacije faktura moraju biti učinjene najkasnije u roku od 3 dana od izdavanja fakture. LED Media se obavezuje da sve blagovremene reklamacije odmah i bez odlaganja ispita. Sve neblagovremene reklamacije se neće uzimati u obzir.

10. Trajanje obaveza proisteklih iz opštih uslova / ugovora

10.1. Osim ako nešto drugo nije ugovoreno sa Komitentima, ugovori se zaključuju na određeno vrijeme i prestaju potpunim ispunjenjem ugovornih obaveza obe ugovorne strane.
10.2. U slučaju da LED Media svoju obavezu ispuni na vrijeme, a Komitent ne ispuni svoju obavezu plaćanja naknade djelimično ili u cjelini, ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda zakupa reklamnih panoa, osim onih njegovih odredbi kojim su utvrđene obaveze Komitenta na plaćanje naknada, i iste traju i posle prestanka perioda zakupa ili/i ugovora a sve do potpunog izvršenja obaveza plaćanja svih ugovorenih naknada i evenutalnih kamata od strane Komitenta u cjelosti.
10.3. Periodu zakupa reklamnih panoa i površina ugovoreni sa Komitentom mogu se produžiti zaključenjem pisanog aneksa, sa preciziranjem naknadnih vremenskih perioda zakupa, uz istovremeno ugovaranje naknade i uslova plaćanja.
10.4. Sporazumni raskid ugovora je dozvoljen u svako doba, a jednostrani raskid ugovora nije dopušten osim u slučajevima iz člana 11. ovih opštih uslova.

11. Raskid ugovora

11.1. Bez štete po pravo ili pravni lijek koje jedna strana može imati protiv druge zbog kršenja ili neizvršavanja ovog Ugovora, ugovorna strana može smjesta raskinuti ovaj ugovor pismenim obavještenjem drugoj strani i to bez nadoknade u slučaju: a) da druga strana krši ugovor i da u roku od 10 dana od dana prijema pisanog obaveštenja o kršenju ugovora ne preduzme ništa da kršenje ugovora prestane; c) da je donijet ili proglašen bilo kakav zakon, odluka ili propis na teritoriji Bosne I Hercegovine po kome je dejstvo ovih opštih uslova nevažeće.

12. Djeljivost ugovora / opštih uslova

12.1. Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ugovora zaključenog sa Komitentom neće uticati na punovažnost ostalih odredbi ugovora odnosno ugovora u cjelini ukoliko isti može opstati bez takvih odredbi i ukoliko one nisu predstavljale odlučujuću pobudu ili jedini cilj za njegovo zaključenje.
12.2. Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ovih opštih uslova neće uticati na punovažnost ostalih odredbi, odnosno opštih uslova u cjelini, koje u preostalom dijelu ostaju na snazi i primjenjuju se u poslovanju LED Medije.

13. Slučajevi otklanjanja odgovornosti led medije

13.1. LED Medija ne odgovora Komitentu ni na koji način za neispunjene ili neuredno ispunjenje svojih obaveza u slučaju kada je do istih došlo usljed neurednog ispunjenja obaveza Komitenta ili usjled dejstva više sile. Pod višom silom podrazumjeva se naročito: zemljotres, poplava, požar, vremenske nepogode, kvarovi na električnim instalacijama i mreži, obustave u isporuci električne energije - restrikcija struje, oštećenje ili uništavanje reklamnih panoa usljed saobraćajnih udesa, i/ili štetnih radnji nepoznatih počinilaca, rat, ulični nemiri, štrajk, demonstracije, akti vlasti i svi drugi događaji čije se dejstvo nije moglo predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

14. Pravo i sudska nadležnost

14.1. Na sve ono što nije regulisano ugovorom zaključenim sa Komitentom i ovim opštim uslovima, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
14.2. U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu rešiti mirnim putem, nadležan je odgovarajući sud sjedišta LED Medije, u Banjoj Luci.

15. Izmjene i dopune

15.1. Sve izmjene i/ili dopune opštih uslova ili/I ugovora koje nisu sačinjene u pisanoj formi i potpisane od strane ovlašćenih lica obje ugovore strane neće proizvoditi nikakva pravna dejstva.

16. Završne odredbe

16.1. Ovi Opšti Uslovi poslovanja LED Medije usvojeni su Odlukom direktora LED Media d.o.o. Gorana Lukića od 01. avgusta 2014. godine i stupaju na snagu i počinju da se primjenjuju odmah po donošenju.
16.2. Ovi opšti uslovi poslovanja LED Medije su objavljeni na internet adresi www.ledmedia.ba i dostupni su svim postojećim i budućim korisnicima usluga LED Medije.